Säännöt

Oulun yliopiston Prosessikilta ry:n säännöt

I LUKU – YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Oulun yliopiston Prosessikilta ry. Yhdistyksestä käytetään näissä
säännöissä nimitystä kilta.

2 § Killan kotipaikka ja kieli                                                                          

Killan kotipaikka on Oulun kaupunki ja killan virallinen kieli on suomi.

3 § Killan tarkoitus

Killan tarkoituksena on toimia Oulun yliopiston prosessitekniikan koulutusohjelman
opiskelijoiden ja Oulun yliopiston kaivos- ja rikastustekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden yhdyssiteenä, edistää Oulun yliopiston prosessitekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden ja Oulun yliopiston kaivos- ja rikastustekniikan koulutusohjelman opintoasioita, tutustuttaa heidät alansa ammattikysymyksiin, ylläpitää yhteyksiä Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan sekä muihin teknillisen alan opiskelijoihin, yhdistyksiin ja yrityksiin, kehittää jäsenissään itsenäisyyttä, valvoa jäsentensä keskuudessa järjestystä sekä ylläpitää tervettä Teekkarihenkeä.

4 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta harjoittaa jäsentensä ammatillisen ja yhteiskunnallisen tietouden lisäämiseksi koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Kilta voi välittää jäsenilleen opintomateriaalia, järjestää opintoretkiä, ylläpitää kerhoja ja harrastuspiirejä, järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä huvi- ja kulttuuritilaisuuksia. Kilta voi toimintansa tukemiseksi harjoittaa tempaustoimintaa, arpajaisia sekä talkootoimintaa. Toimintansa tukemiseksi kilta voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa tarpeellista omaisuutta.

5 § Yhteydet muihin yhteisöihin

Kilta on yhteistyössä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan ja Oulun Teekkariyhdistys
ry:n kanssa.

II LUKU – KILLAN JÄSENET

6 § Killan jäsenet

Killan varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Oulun yliopiston prosessitekniikan koulutusohjelman opiskelijat ja Oulun yliopiston kaivos- ja rikastustekniikan koulutusohjelman opiskelijat, joiden opinnot johtavat diplomi-insinöörin tutkintoon.

Alumnijäseneksi voidaan hyväksyä Oulun yliopiston prosessitekniikan koulutusohjelmasta tai Oulun yliopiston kaivos- ja rikastustekniikan koulutusohjelmasta diplomi-insinöörin tutkinnon suorittanut henkilö.

Kun varsinainen jäsen suorittaa diplomi-insinöörin loppututkinnon, tulee hänestä suostumuksensa mukaisesti alumnijäsen.

Killan kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on huomattavasti edistänyt killan tarkoituksen toteuttamista tai jolle kilta muuten tahtoo osoittaa kunnioitustaan.

Killan varsinaiset jäsenet, alumnijäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy killan hallitus kokouksessaan. Killan kunniajäsenyydestä päätetään killan kokouksessa hallituksen esityksestä.

7 § Jäsenmaksut

Killan varsinaisilta jäseniltä, alumnijäseniltä ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Kannatusjäseniltä peritään killan vaalikokouksessa määrätty vuotuis- tai ainaiskannatusjäsenmaksu.

8 § Jäsenten oikeudet

Kaikilla killan jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus killan kokouksissa sekä oikeus osallistua killan järjestämiin yleisiin tilaisuuksiin. Äänioikeutettuja killan kokouksissa ovat ainoastaan varsinaiset jäsenet. Vaalikelpoisia killan hallituksen jäseniksi ovat killan varsinaiset jäsenet.

9 § Jäsenten velvollisuudet

Kannatusjäsenten velvollisuutena on maksaa vuotuis- tai ainaiskannatusjäsenmaksu.

10 § Jäsenen erottaminen

Killan kokous voi kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä erottaa määräajaksi tai
kokonaan jäsenen, joka käyttäytymisellään on osoittanut, ettei hän ansaitse killan jäseneltä edellytettävää luottamusta tai joka menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut kiltaa.

11 § Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Varsinaisen jäsenen voi hallitus erottaa killasta, kun hän jättää ilmoittautumatta Oulun yliopistoon prosessitekniikan tai kaivos- ja rikastustekniikan opiskelijaksi.

12 § Kurinpito

Hallitus voi kurinpitorangaistuksena määräajaksi kieltää killan jäseneltä oikeuden osallistua killan tilaisuuksiin sekä varsinaiselta jäseneltä lisäksi äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden. Näin voidaan menetellä, kun hän ei ansaitse killan jäseneltä edellytettävää luottamusta tai joka menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella on lievästi vahingoittanut kiltaa.

III LUKU – KILLAN KOKOUKSET

13 § Killan kokous

Päätösvaltaa killassa käyttää killan kokous. Killan sääntömääräisiä kokouksia ovat vuosikokous ja vaalikokous.

14 § Kokouskutsut

Killan kokouksen kutsuu koolle killan hallitus. Kokouskutsu on laitettava killan ilmoitustaululle vähintään seitsemää vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsun liitteenä on oltava kokouksen asialista. Kokouskutsussa on mainittava asialistalla olevat sääntömääräiset asiat sekä asialistalla olevat yhdistyslain 23 §:ssä mainitut asiat.

15 § Kokouksen päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu killan kokous on päätösvaltainen.

16 § Vuosikokous

Killan vuosikokous on pidettävä helmi- tai maaliskuun aikana.

Vuosikokouksessa:

 1. esitellään edellisen toimikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto,
 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
 3. käsitellään muut mahdolliset asiat.

17 § Vaalikokous

Killan vaalikokous on pidettävä lokakuun 15. ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana.

Vaalikokouksessa:

 1. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi,
  2. valitaan sihteeri ja rahastonhoitaja seuraavaksi toimikaudeksi,
  3. määritellään hallituksen jäsenten toimenkuvat seuraavaksi toimikaudeksi
  huomioiden 23 §:n määräykset sekä hallituksen jäsenten lukumäärä,
  4. valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi,
  5. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa sekä heille varatoiminnantarkastajat seuraavaksi toimikaudeksi,
  6. päätetään kannatusjäsenten vuotuis- tai ainaiskannatusjäsenmaksujen ohjeelliset
  suuruudet
  7. päätetään seuraavan toimikauden toimintasuunnitelmasta,
  8. päätetään seuraavan toimikauden tulo- ja menoarviosta,
  9. käsitellään muut mahdolliset asiat.

18 § Killan ylimääräinen kokous

Killan hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle killan kokouksen. Killan kokous on myös
kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista
jäsenistä sitä ilmoittamaansa tarkoitusta varten killan hallitukselta vaatii. Killan kokous
on pidettävä viimeistään kahden viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä kuitenkaan
laskematta Oulun yliopiston lukukausien välistä aikaa.

19 § Asian käsittely

Ensimmäistä kertaa käsittelyssä oleva asia jätetään pöydälle, jos läsnäolevista kymmenesosa (1/10), kuitenkin vähintään viisi äänioikeutettua, sitä vaatii.

Asia, joka edellisen mukaan olisi jätettävä pöydälle voidaan käsitellä kiireellisenä, jos
asia on ollut kokouskutsussa ja kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä niin
päättää. Henkilövaalia ei voida lykätä.

Kokouskutsussa mainitsematon asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos vähintään puolet
kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista sitä haluaa, ottaen kuitenkin huomioon
yhdistyslain 24 § määräykset.

Äänestys kokouksessa toimitetaan avoimesti, ellei vähintään kaksi jäsentä vaadi umpilipuin tapahtuvaa äänestystä. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole määrätty
määräenemmistöä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaalissa arpa.

20 § Kokouksen pöytäkirja

Killan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan tarkistavat ja allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajiksi valittua kokouksen äänioikeutettua osanottajaa. Killan kokouksista pidetään osanottajalistaa, joka liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

IV LUKU – KILLAN HALLITUS

21 § Hallitus

Vaalikokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä kolmesta yhdeksään muuta jäsentä.

22 § Hallituksen tehtävät

Killan hallituksen tehtävänä on:

 1. valvoa killan etua ja mainetta,
  2. toimia killan toimeenpanevana elimenä,
  3. vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta sekä toimitilojen siisteydestä,
  4. laatia ja esittää vaalikokoukselle ehdotus seuraavan toimikauden toimintasuunnitelmaksi,
  5. laatia ja esittää vaalikokoukselle ehdotus seuraavan toimikauden tulo- ja menoarvioksi,
  6. laatia ja esittää vaalikokoukselle ehdotus seuraavan toimikauden hallituksen jäsenten lukumäärästä ja toimenkuvista,
 2. laatia ja esittää toimintakertomus toimikaudestaan seuraavan vuoden vuosikokoukselle,
  8. valmistella muut killan kokouksissa käsiteltävät asiat,
  9. asettaa tarvittaessa toimikuntia,
  10. hyväksyä killan uudet jäsenet kunniajäseniä lukuun ottamatta ja pitää killan jäsenistä jäsenrekisteriä,
  11. valvoa sääntöjen noudattamista.

23 § Hallituksen jäsenten tehtävät

Hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan myös killan puheenjohtajaksi, tehtävänä on:

 1. johtaa killan toimintaa,
  2. kutsua hallitus kokouksiin ja johtaa puhetta niissä,
  3. johtaa puhetta killan kokouksissa lukuun ottamatta kokouksia, joissa päätetään
  toiminnantarkastajien valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta tai vastuuvapauden myöntämisestä sikäli kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa,
  4. valvoa killan kokousten ja hallituksen kokousten päätösten täytäntöönpanoa,
  5. allekirjoittaa yhdessä sihteerin kanssa hallituksen kokousten pöytäkirjat
  6. laatia killan toimintakertomus toimikaudesta, jolloin on toiminut hallituksen puheenjohtajana
  7. edustaa kiltaa.
  8. valvoa killan tilejä.

Sihteerin tehtävänä on:
1. pitää pöytäkirjaa hallituksen ja killan kokouksissa,
2. huolehtia killan arkistosta,
3. huolehtia killan jäsenrekisteristä.

Rahastonhoitajan tehtävänä on:
1. hoitaa killan taloutta, kirjanpitoa ja kalusteluetteloa.
2. laatia ehdotus seuraavan toimikauden tulo- ja menoarvioksi killan hallitukselle viikkoa ennen vaalikokousta,
3. toimittaa tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat toiminnantarkastajille 20 vrk:n kuluessa
tilikauden päättymisestä,
4. laatia toimintakertomuksen liitteeksi tuleva tilinpäätös tilikaudesta, jolloin on
toiminut rahastonhoitajana, 20 vrk:n kuluessa tilikauden päättymisestä,
5. jättää vaadittaessa hallitukselle selvitys killan taloudellisesta tilasta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka hoitaa puheenjohtajan
tehtävät tämän ollessa estynyt.

Hallituksen muiden jäsenten tehtävät määrittelee killan kokous.

24 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen tulee kokoontua vähintään kerran kahdessa viikossa Oulun yliopiston lukukausien aikana.

Kokouskutsu on oltava killan nettisivuilla kaksi vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen paikka ja aika.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien
yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Valtakirjalla ei saa äänestää.

V LUKU – ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

25 § Toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajien tehtävänä on:

 1. valvoa ja tarkastaa killan taloudenhoitoa ja kirjanpitoa,
  2. laatia ja toimittaa hallitukselle killan toiminnantarkastuskertomus 45 vrk:n kuluessa tilikauden päättymisestä.

26 § Killan toimihenkilöt

Killan hallitus voi valita tarvittavan määrän toimihenkilöitä ja määritellä heidän toimenkuvansa.

27 § Killan oltermanni

Killan vaalikokous kutsuu oltermanniksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan Oulun yliopiston Prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusalan tai Oulun yliopiston Kaivos- ja rikastustekniikan koulutusalan opettajan, jonka tehtävänä on tukea killan toimintaa sekä toimia yhdyssiteenä killan ja osaston henkilökunnan välillä.

28 § Toimi- ja tilikausi

Killan toimi- ja tilikautena on kalenterivuosi.

29 § Nimenkirjoitus

Killan nimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Toisen nimenkirjoittajan tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

30 § Avustukset

Killan hallitus voi myöntää avustuksia killan toimintaa edistäviin tarkoituksiin.

31 § Tunnukset

Killan tunnuksia ovat:

 1. jäsenillä hopeinen nuolikokardi, jota kannetaan teekkarilakissa lipan yläpuolella lakin mustassa reunuksessa.
 2. entisillä ja nykyisillä hallituksen jäsenillä kultainen nuolikokardi, jota entiset hallituksen jäsenet kantavat teekkarilakissa tupsun narun juuressa ja nykyiset hallituksen jäsenet teekkarilakin lipan yläpuolella lakin mustassa reunuksessa.
 3. killan puheenjohtajalla käädyt, joita käytetään juhlallisissa tilaisuuksissa akateemisena kunniamerkkinä.
 4. ansiomerkki, joka voidaan jakaa kiitollisuuden osoituksena ansiokkaasta toiminnasta killan hyväksi. Miehet kantavat ansiomerkkiä vasemmassa napinlävessä ja naiset vastaavassa paikassa. Ansiomerkin voi myöntää hallitus yksimielisellä päätöksellään.

Killan muista tunnuksista ja tarkemmista määritelmistä päättää killan kokous.

32 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamista koskeva asia on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä vähintään
kahden viikon väliajalla pidettävässä kokouksessa ja hyväksyttävä jälkimmäisessä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.

33 § Killan purkaminen

Killan purkamista koskeva päätös on hyväksyttävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään kaksi
viikkoa.

34 § Varojen jako purkautumistilanteessa

Killan purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi on killan jäljelle jäävät varat luovutettava toimintaa jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai sen puuttuessa Oulun Teekkariyhdistys ry:lle.