Opiskelu

Tervetuloa Prosessitekniikan opintojen pariin! Tälle sivulle on koottu perustietoa alan opintojen sisällöistä, erityisesti niille jotka harkitsevat alan valintaa tai valmistautuvat alkaviin opintoihinsa. Lisätietoa sekä tarkempaa infoa opinnoista löytyy näistä osoitteista: http://www.oulu.fi/yliopisto/hakijalle/prosessitekniikka & Teknillisen tiedekunnan opinto-opas

Mikäli et kuitenkaan löydä etsimääsi, tai haluat muuten lisätietoja alan opinnoista, ota yhteyttä killan opintovastaavaan (opintovastaava(at)prosessikilta.fi) taikka opintoneuvojaan (saara.luhtaanmaki(at)oulu.fi)

Mikä ihmeen prosessitekniikka?
Kattavaa vastausta on haasteellista antaa, mutta periaatteessa sen voisi sanoa olevan raaka-aineen virtausta aina sen valmistuksesta/hankinnasta jalostusketjun läpi valmiiksi tuotteeksi. Kaikki mitä tuohon välille mahtuu, on prosessitekniikkaa!

Opintojen sisältö
Prosessitekniikan tutkinto-ohjelma on laaja-alainen kokonaisuus. Opinnoissa keskeisiä asioita ovat teollisuuden alasta riippumattomat mekaaniset, fysikaaliset ja kemialliset yksikköprosessit sekä materiaalien liikkeen-, lämmön- ja aineensiirtoon liittyvät ilmiöt. Opinnoissa perehdytään näiden muodostamien prosessien ja ilmiöiden tutkimiseen, hallintaan ja kehittämiseen. Erityisenä vahvuutena on kemian-, automaatio- ja ympäristötekniikan yhteenliityntä, joka kattaa erityisesti Suomen merkittävimmät teollisuudenalat: kemian-, metalli- ja metsäteollisuuden.

Prosessitekniikalta valmistuneella diplomi-insinöörillä on valmiudet kehittää erilaisia prosesseja, suunnitella niitä energia-, raaka-aine- ja kustannustehokkaasti, optimoida prosessien yhteistoimintaa esimerkiksi automaatiolla sekä lisäksi hän tuntee prosessien toiminnan ympäristövaikutukset.

Mistä opinnot koostuvat?
Opintojen kurssit koostuvat pääasiassa seuraavista:

 • luennoista: oppituntien kaltainen, monimuotoinen opetustilanne jossa tutustutaan aiheen perusteisiin.
 • laskuharjoituksista: laskutehtävien itsenäistä ja/tai ohjattua ratkaisemista jolla syvennetään aiheen matemaattista mallintamista ja ymmärrystä.
 • harjoitustöistä: erilaisilla demoilla, lyhyillä tutkimuksilla ja kirjallisilla katsauksilla tehtäviä töitä, joissa voidaan esimerkiksi tehdä tietokonesimulaatioita, tutkia aineiden käyttäytymistä laboratorioissa taikka tehdä projektimuotoista selvitystä joko itsenäisesti tai osana pientä ryhmää. Harjoitustöistä kirjoitetaan yleensä kirjallinen raportti ja/tai esitelmä ja niillä pyritään konkretisoimaan teoriaa.
 • tenteistä: Kurssiaiheen materiaaleista muodostettu koe, jolla osoitetaan perehtyneisyys aiheeseen. Osalla kursseista tehtävä harjoitustyö korvaa lopputentin.

Proselaiset opiskelevat paljolti yliopiston yhteisten tilojen lisäksi rakkaalla kiltahuoneellamme, erityisesti sen takahuoneessa jossa kimpassa ratkotaan harjoitustehtäviä, työstetään harjoitustöitä sekä luetaan tentteihin. Lisäksi käytössä on Prosessikillan ja Ympäristörakentajakillan yhteinen Opintotila, joka löytyy XXX-portaikon kolmannesta kerroksesta.

Opintojen rakenne
Prosessitekniikan opinnot jakautuvat kandidaatti-vaiheeseen (180 op., 3v) sekä maisterivaiheeseen (120 op., 2v) josta valmistutaan diplomi-insinööriksi.

Opintoihin kuuluvat kandidaattivaiheen perusopinnot ja aineopinnot sekä maisterivaiheen syventävä opintosuunta, johon kuuluvat oman opintosuunnan opinnot sekä täydentävät opinnot alla olevan mukaisesti.

 • Perusopinnot (70 op.): prosessitekniikan perusteet, matematiikkaa, kemiaa, fysiikkaa, ruotsia & englantia.
 • Aineopinnot (60+40 op.): prosessitekniikassa vaikuttavien luonnonilmiöiden, aiheiden ja toimintojen opinnot kuten automaatio- ja säätötekniikka, liikkeen-, lämmön- ja aineensiirto, materiaalitekniikka, taselaskenta, reaktorianalyysi, kemiantekniikka, termodynamiikka, koedatan analyysi, työturvallisuus, tuotantotalous ja erotusprosessit sekä työharjoittelu.
 • Syventävät opinnot (120 op.): valitsemasi suuntautumisen mukaiset kurssit, syventävä työharjoittelu sekä diplomityö.

Pakollisten kurssien lisäksi voit ottaa valinnaisia opintoja, esimerkiksi kieliä pakollisten englannin ja ruotsin lisäksi. Tutkintoon kuuluu myös kaksi työharjoittelua, jotka suoritetaan pääsääntöisesti kesätöissä eri yrityksien palkkatyössä. Työharjoittelu paitsi laajentaa teoriaosaamista, myös auttaa saamaan työkokemusta ja verkostoja alan toimijoihin ja opintojen aikana.

Jokainen voi siis rakentaa itsensä näköisen tutkinnon!

Lisätietoa tutkinnon rakenteesta: Kandi-rakenne ja DI-rakenne

Suuntautumisvaihtoehdot
Maisteri-vaiheen (“DI-vaiheen”) opintosuunta valitaan kandidaattiopintojen lopussa. Opintosuuntia on neljä:

 • Automaatiotekniikassa opitaan rakentamaan, optimoimaan ja säätämään monimutkaisia prosesseja sekä toteuttamaan niiden tarvitsemaa automaatiota modernien järjestelmien ja instrumenttien avulla.
 • Biotuotteissa ja bioprosessitekniikassa opitaan biomateriaalien prosessointia, biotuotteiden suunnittelua sekä mikrobien hyödyntämistä prosessiteollisuudessa ja vedenpuhdistuksessa.
 • Kemiantekniikassa opitaan tehokasta, puhdasta ja kestävää prosessisuunnittelua niin vedenpuhdistuksen, lääketeollisuuden, öljynjalostuksen, sellutehtaan kuin kemikaalien tuotannonkin tarpeisiin.
 • Prosessimetallurgiassa keskittytään erityisesti terästen, raudan ja ferroseosten valmistukseen ja ominaisuuksiin sekä  muihin metallurgisiin valmistusprosesseihin.

Lisäksi kandidaattiopinnoista voi myös saumattomasti siirtyä opiskelemaan Rikastustekniikkaa Kaivos- ja rikastustekniikan DI-ohjelmaan.

 

Opinnäytetyöt
Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu kandidaatintyö, jonka laajuus on 8 opintopistettä. “Kandi” voi olla kirjallisuuskatsaus, laboratoriossa suoritettava pieni tutkimus tai annettuun ongelmaan ja sen analysoimiseen tehtävä tieteellinen kirjoitus. Kandintöitä tehdään niin Prosessitekniikan laboratorioihin kuin ulkopuolisiin yrityksiinkin.

Diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluu 30 opintopisteen laajuinen diplomityö, jolla osoitetaan perehtyneisyyttä aiheeseen, valmiutta tieteelliseen analyysiin, tutkimusmenetelmien hallintaan sekä kykyä tieteellisen viestintään. “Dippatyö” tehdään usein ulkopuoliselle taholle palkkatyönä, ja se voi avata ovet työsuhteeseen!

 

Tuleva ura?
Prosessitekniikan DI:t ovat alansa asiantuntijoita, joiden työtilanne on hyvä nyt ja tulevaisuudessa, ja töitä löytyy niin kotimaasta kuin ulkomailta. Valmistuneet sijoittuvat pääosin teollisuuden asiantuntija-, kehitys-, suunnittelu- ja johtotehtäviin, joissa suunnitellaan kestävämpää ja puhtaampaa tuotantoa sekä maailmaa. Tehtävänimikkeet voivat vaihdella prosessisuunnittelijasta käyttöpäälliköksi, ja Prosessitekniikalta valmistuneita työskentelee lisäksi yrittäjinä, opetus-, kehitys- ja tutkimustehtävissä, kaupallisissa toiminnoissa sekä yritysjohdossa.

 

Kansainvälistyminen
Kansainvälistymiseen on monia mahdollisuuksia opintojen aikana:

 • Opiskelijavaihto ja/tai työharjoittelu ulkomailla
 • Yhteiset kurssit ja harjoitustyöt KV-opiskelijoiden kanssa
 • Osallistuminen Prosessikillan kansainvälisiin toimiin esim. KV-kummina
 • Kieliopinnot, esimerkiksi Tandem-kurssit jossa opiskelijat opettavat itsenäisesti toinen toisilleen omaa äidinkieltään sekä kulttuuria.

 

Yhteistyö
Prosessitekniikan koulutusalalla on pitkät perinteet kiinteästä yhteistyöstä eri teollisuudenalojen toimijoiden ja yhteisöjen kanssa, ja opintojaksoissa voidaan tehdä tutustumiskäyntejä tai harjoitusprojekteja alan toimien kanssa. Lisäksi Prosessikilta järjestää omia excursioitaan ja yritysiltoja, jotka auttavat rakentamaan työelämässä tuikitärkeitä verkostoja jo opiskeluaikana.

 

Hakeminen
Kiinnostuitko alasta? Yhteishaku tapahtuu keväisin DIA-yhteisvalinnassa: http://www.dia.fi/

 

********************************************************************************************************************

Huom! Prosessikilta ei ole vastuussa sivustolla olevien tietojen ajantasaisuudesta, tarkistathan uusimmat tiedot aina yliopiston sivuilta!